دوره آمادگی آزمون EPT:

آزمون  EPT  مخفف English Proficiency Test  است. یکی از آزمون های داخلی زبان انگلیسی است که کسب حد نصاب نمره آن برای کلیه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد جهت گرفتن مجوز شرکت در آزمون جامع و ورود به مرحله رساله دکتری ضروری است.

محوریت این دوره تخصصی در انگلیش پلاس بر طبق منابع استاندارد معرفی شده توسط مرکز آزمون است.

جهت شرکت در این دوره و اطلاع از هزینه کلاس ها، ابتدا در آزمون تعیین سطح رایگان سایت شرکت نموده و پس از ارسال عکس از نتیجه تعیین سطح خود به واتساپ و  انجام مشاوره و تعیین سطح شفاهی می توانید اقدام به ثبت نام نمائید.