کتابهای تخصصی ویژه مدرسین زبان انگلیسی

یکی از ویژگی های بارز مدرسان زبان حرفه ای  و به نوعی یکی از وظایف آنها این است که مرتبا به فکر پیشرفت و توسعه حرفه ای خود هستند. این مهم میتواند از طرق مختلف صورت گیرد یکی از این راهها رجوع به منابع مختلف و کتابهای معتبر در حوزه تدریس است. در ادامه نمونه هایی از کتابهای مربوط به این حوزه را معرفی می کنیم.

Language Teaching Methods (Scott Thornbury)
50Creative Activities (Alan Maley)

50Tips for Teacher Development (Jack C Richards)
Grammar Questions (Scott Thornbury)

How to Teach English (Jeremy Harmer)
100Teaching Tips (Penny Ur)

Classroom Management Techniques (Jim Scrivener)
Teaching English Grammar (Jim Scrivener)

Learning Teaching (Jim Scrivener)
Teaching Unplugged (Luke Meddings & Scott Thornbury)

Student Engagement Techniques (Elizabeth F. Barkley)
Uncovering Grammar (Scott Thornbury)

Cambridge English the CELTA Course
The TKT Course Modules 1, 2 and 3

500tips for TESOL (Sue Wharton & Phil Race)
Essential Teacher Knowledge (Jeremy Harmer)

How to Teach Vocabulary (Scott Thornbury)
How to Teach Grammar (Scott Thornbury)

How to Teach Writing (Jeremy Harmer)
How to Teach Speaking (Scott Thornbury)

How to Teach Listening (Wilson)
How to Teach Pronunciation (Scott Thornbury)

How to Teach Exams (Sally Burgess and Katie Head)
How to Teach English with Technology (Gavin Dudeney & Nicky Hockly)
How to Teach Business English (Evan Frendo)

What Teachers Need to Know about Teaching Methods
What Teachers Need to Know about Spelling (Peter Westwood)

What Teachers Need to Know about Learning Difficulties
What Teachers Need to Know about Reading and Writing Difficulties (Peter Westwood)

101Great Classroom Games (Alexis Ludewig & Amy Swan)
Laugh and Learn (Doni Tamblyn)